Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en is gericht op het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.

Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.

Kinderen te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. Er kunnen problemen zijn ontstaan op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Fysiotherapie voor baby’s

Vanaf 0 jaar kan een kind fysiotherapie nodig hebben. Het constateren van een voorkeurshouding kan bijvoorbeeld een reden zijn om een zuigeling aan te melden voor fysiotherapie. Eerst wordt gekeken naar een mogelijke oorzaak van de voorkeur welke de baby heeft voor een bepaalde houding. Wanneer er bij een voorkeurshouding sprake is van een afplatting van de schedel passen we plagiocephalometrie (PCM) toe.

Plagiocephalometrie is een recent ontwikkelde meetmethode om de vorm van de schedel op een makkelijke manier vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van een scheve afplatting en van een symmetrische afplatting van de achterzijde van het hoofd worden vastgelegd. De meetmethode bestaat uit het maken van een nauwkeurige afdruk van de omtrek van het hoofd van de baby. Dit gebeurt met behulp van een bandje van thermoplast. Op dit bandje worden de posities van de neus en de oren gemarkeerd.

Nadat de PCM-ring gemaakt is, kunnen er precieze metingen en berekeningen worden gedaan. Met de resultaten hiervan kan er een uitspraak worden gedaan over de mate van afplatting en de ernst hiervan.

Maak online een afspraak en plan je kinderfysiotherapie behandeling in!

Behandeling

De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, veelal spelenderwijs. Functionaliteit staat centraal.

Wanneer het kind een motorisch probleem heeft zal de behandeling zal er op gericht zijn de motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefentherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Werkwijze

Intake

Wanneer het kind is aangemeld voor kinderfysiotherapie vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt informatie ingewonnen bij ouders, maar vaak ook via school, eventuele verwijzer en mogelijke anderen die bij het kind zijn betrokkenen. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven.

 

Vergoeding

Een kind kan zowel met als zonder verwijzing van een huisarts of specialist bij ons terecht voor kinderfysiotherapie. Tot aan 18-jarige leeftijd is het kind vanuit de basisverzekering verzekerd voor 18 behandelingen. Een eventuele aanvullende verzekering hierop kan zorgen voor meer behandelingen.

"Er hangt een gemoedelijke sfeer. De fysiotherapeuten zijn uitermate deskundig."

– Dorothee

Gespecialiseerd therapeut

DSC_4140

Anne van den Hooven

Kinderfysiotherapeut (i.o.), Oedeemtherapeut
Hanneke-Cranenbroek_v2

Hanneke Cranenbroek

Kinderfysiotherapeut (MSc) en Psychosomatisch kinderfysiotherapeut